Historia
Köpmanholmen

Köpmanholmens samhällsförening startades 1983 med målet att arbeta för en levande bygd. 

Köpmanholmens historia i korta drag

Före 1864 var Köpmanholmensområdet ett obebyggt område. Här fanns det endast ängar, skog och myrmarker. 

Mellan Hummelvik och Bredånger fanns det en enkel väg som gick rakt igenom skogen och vår kaj hade namnet: Djupvarpet. Djupvarpet var en fiskeplats där bönderna höll till. Den lilla ön belägen mitt emot kajen, Köpmanholmen gav namn åt vårt blivande brukssamhälle.

Ångsågen som gav arbete till många individer togs i bruk redan 1865 i Nätraåns utlopp vid sanningssundet. 

Industrin utökades 1907 med en sulfitfabrik och 1930 med en sulfatfabrik. Familjen Hedberg ledde företaget, Forss AB, i tre generationer från 1896 och fram till 1964. Som mest var omkring 800 personer anställda i sågen, brädgården och fabrikerna.

Dock försvann industrin mer eller mindre under slutet av 1900-talet och delar av dessa områden har nu gjorts om till ängar, samlingsplatser eller plats för konstverk.

Samhället är ett blomstrande samhälle idag med god inflyttning och fantastisk turism. Vi har mycket att vara stolta över i Köpmanholmen nu som då!


Stadgar för Köpmanholmens Samhällsförening

Köpmanholmens Samhällsförening skall vara en politiskt och religiöst obunden förening.

Köpmanholmens samhällsförenings målsättning och stadgar

Målsättningen är att tillvarata invånarnas intressen

att verka för att upprätthålla och utveckla samhällsservicen att skapa och samordna aktiviteter

att engagera ortsbefolkningen mera aktivt avseende samhällets framtid att verka för näringslivets etablering och utveckling

att komma med förslag till kompletterande eller ny produktion genom ett systematiskt idé- och utvecklingsarbete.

att aktivera ortens företag och föreningar i att utveckla Köpmanholmen på så många sätt som möjligt

§ 1 Medlemskap Medlem intages i föreningen genom att den av årsmötet fastställda medlemsavgiften erlägges vid ansökningstillfället.

§ 2 Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen. Har medlem inte betalt årsavgift under två år anses denne ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 3 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller syften, uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom 14 dagar. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom 3 dagar från beslutsdagen avsändas till den uteslutne i betalt brev med post eller annat betryggande sätt.

§ 4 Styrelse och organisation Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall tillvarata medlemmarnas intresse och verka för föreningens framåtskridande.

Det åligger styrelsen att tillse att för föreningen bindande regler iakttas. Verkställa av årsmötet fattade beslut, planera och leda arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet.

§ 5 Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 3 ersättare.

§ 6 Ordföranden väljs för en tid av 1 år, halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år, resterande ledamöter väljs för en tid av 1 år. En ersättare väljs för 2 år och resterande två ersättare för en tid av 1 år.

§ 7 Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör samt övriga erforderliga befattningar.

§ 8 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer två av styrelseledamöterna gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 9 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. årsmötet påföljande år.

§ 10 Revision Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de begär samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning samt räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 11 Årsmöte Med föreningen hålls årsmötet i februari månad och medlemsmöte när styrelsen anser vara lämpligt.

Kallelse till årsmötet kungörs minst två veckor före mötet i ortspressen samt genom anslag.

§ 12 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 13 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

4. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

8. Fastställande av medlemsavgifter

9. Val av

a) ordförande för en tid av 1 år

b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

c) ersättare

d) två revisorer jämte ersättare för en tid av 1 år

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, sammankallande

10. Behandling av förslag väckt av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.

§ 14 Stadgefrågor Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

§ 15 I beslut om upplösning av föreningen skall anges hur föreningens tillgångar skall fördelas.

Antagna av interimstyrelsen 1982-83. Reviderade av årsmötet 2002.