Köpmanholmens samhällsförening

Vi brinner och verkar för ett levande Köpmanholmen

Välkommen till Köpmanholmens Samhällsförenings hemsida

Vad trevligt att just du har hittat hit! 

Här kommer vi löpande under året att upplysa om vad vi arbetar med, så håll utkik!

AKTUELLT!

2023-01-11  För kännedom: Cinis Fertilizer får startbesked för byggnation i         
                                                Köpmanholmen

2023-01-05   För kännedom: Bygglov Cinis Fertilizer AB 2022-12-29,
                                                  fastigheten Bredånger 2:165

                       

2022-12-21    E-TJÄNST ÖRNSKÖLDSVIK

                       E-förslag är en möjlighet att ge förslag på hur kommunen kan utvecklas och 
                       förbättras. Du kan få vara med och påverka vilka förslag som ska tas upp till
                       beslut.

                       Oavsett hur gammal du är eller var du bor, är du välkommen att lämna ett e-
                       förslag. För att rösta på ett förslag behöver du däremot vara folkbokförd i 
                       Örnsköldsviks kommun, men din ålder har ingen betydelse.

                       Ett e-förslag ligger aktivt för röstning under 90 dagar. Under den perioden
                       behöver förslaget få minst 50 röster för att tas upp till politisk behandling.

                       Rösta gärna på:

                       - Gång- och cykelväg, Bjästa, Åmynnet, Köpmanholmen
                       - Förbättring av busstrafiken mellan Köpmanholmen, Bjästa och Örnsköldsvik

                      Klicka på länken för röstning: https://e-tjanster.ornskoldsvik.se/forslag/eforslag

2022-12-19

2022-12-12

2022-10-19     Vi har idag skickat Samhällsföreningens yttrande 2022-10-19 gällande 
                        Cinis Fertilizers ansökan till Mark- och miljödomstolen, ärende
                        M 2022-21.
 Huvudsakliga frågan var ett påstående från Cinis advokat att
                        Samhällsföreningen inte kan betecknas som sakägare.

                        I sådant fall får inte föreningen föra medlemmarnas talan och skriftliga 
                        yttranden tas inte upp för behandling i sin helhet.

2022-08-22    Köpmanholmens samhällsförening har tagit del av Mark- och       
                         miljödomstolens kungörelse avseende Cinis Fertilizers kompletterande  
                         ansökan om miljöfarlig verksamhet i Köpmanholmen. Vårt sammanställda
                         yttrande och sammanfattande synpunkter finns här nedan som pdf-filer.
                         Dokumenten har skickats in till Mark- och miljödomstolen den 22 augusti. 

                      Nu är det bara att hoppas att Mark- och miljödomstolen tar hänsyn till
                      synpunkterna och gör en bedömning i enlighet med Miljöbalkens intentioner

2022-06-26   På länkarna nedan finns aktbilaga nr 50 från Mark- och
                        miljödomstolen, Umeå tingsrätt, med komplettering och ändring av 
                        Cinis Fertilizers ansökan där frågor och svar är markerade. 
                        Aktbilaga 70 med innebörden av kungörelsen och att yttranden över
                        miljökonsekvensbeskrivningen ska inkomma till domstolen senast 22 aug. 

2022-05-02   Här finns en bullerutredning framtagen på uppdrag av Ecogain  
                         inför Cinis Fertlizers planerade etablering i Köpmanholmen:

Vi från Samhällsföreningens styrelse önskar er alla en Glad Påsk!

Senare under våren kommer Mark- och miljödomstolen med utlåtande på Cinis Fertilizers MKB, dvs vilka miljökonsekvenser får etableringen av en dylik fabrik.

Dessutom är kommunen och Riksbyggen överens om att bygga en trygghetsboendefastighet som ett kooperativt hyreskoncept i Köpmanholmen om intresse finns för en dylik boendeform. Kommunen och Riksbyggen kommer i närtid att göra en förfrågan om intresset. Minst en i familjen ska vara +65 år.

Trafikverket har kallat till ett möte den 12 maj kl 08.30 - 15.00 om statliga vägnätet i Köpmanholmen. Mötet kommer att äga rum i Ringarbönninga, Allén 42. Mer information om hur man anmäler sig kommer i slutet av april.

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att se över bristerna längs med Bjästa-Köpmanholmen och de utpekade vägarna 884 och 886 som korsas av väg 908 (funktionellt prioriterad väg för godstransporter), som leder till industriområden samt ut till hamnen i Köpmanholmen, samt föreslå åtgärder. De oskyddade trafikanternas situation i stråket, såsom exempelvis skolbarn, är en viktig fråga. Åtgärdsvalsstudier görs i ett tidigt skede i planeringen för att skapa en gemensam helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.

2022-01-01  Artikel i Dagens Nyheter om bl.a. Cinis:

2021-09-30     Här finns kompletteringsföreläggande från Mark- och miljödomstolen i  
                         Umeå gällande Cinis fertilizers ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
                         uppförande och drift av anläggning för produktion av kaliumsulfat och
                         natriumklorid, samt tillstånd till bortledande av ytvatten från Nätrafjärden
                         på fastigheten Bredånger 2:165, i Köpmanholmen, Örnsköldsviks kommun.

2021-08-24    Här finns Cinis fertilizers miljökonsekvensbeskrivning gällande miljöfarlig   
                        verksamhet på fastigheten Bredånger 2:165 i Köpmanholmen samt de 
                        yttranden som inkommit under samrådet: 

2021-08-04   Köpmanholmen om 10 år - sammanställning av svar från ortsborna vid träff  
                       med fika 18 juli. Klicka på pdf:er här nedan:

2021-07-04  Inbjudan till besöksnäringsträff söndag 18 juli med Fredric Wedin som
                      inspiratör - läs mera i pdf här:

2021-07-04  Här finns en sammanställning från 2006 utifrån den enkät som skickades ut 
                      till ortsborna efter den stora industrisaneringen:

2021-06-27 ÖA-artikel från informationsmötet med ortsbor om ny översiktsplan
                      och Cinis planerade etablering i Köpmanholmen

2021-06-03 Markföroreningar i f.d. sågverksområdet vid Herrgårdsparken - här finns information från Örnsköldsviks kommun enligt beslut från Länsstyrelsen. Kartan visar skyltplacering i området. Besluten finns att läsa som pdf längre ner på sidan.

Örnsköldsviks kommun har fått ett beslut från Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för den förorenade marken i området. Man för dialog med dem och har redovisat följande skyddsåtgärder, som även godkänts av Länsstyrelsen.

  • Utökad provtagning vid Barnens värld
  • Skyltning/avspärrning av område som är konstaterat förorenat
  • Ta bort sågverksområdet från kartor om Herrgårdsparken, för att förhindra att folk tar sig in i det området.

Föroreningar har påträffats där det funnits industriverksamhet och kemikaliehantering m.m, inte vid bostäder eller orörd mark osv. Förorenad mark är svårt att kommunicera och det kan lätt skapa oro.

Kontaktperson:

Andreas Ödling

Markingenjör
Örnsköldsviks kommun

0660-88 000

Kontakt

Kontakta gärna oss med tankar eller förslag på utveckling.

E-post: kholmensf@gmail.com

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång